namn.gif (2343 bytes)
 

 


Från 1 juli 2007 heter vi odibo och du hittar oss numera på www.odibo.se

Alla nya och gamla kunder är varmt välkomna till våra nya sidor.

Du som är kund hos DomainNamn, kan logga in på odibo.se med ett nytt lösenord som du hämtar via odibos inloggningssida.


webbhotell, domännamn och tillhörande tjänster sedan 1997 

 

 

 

 
Villkor
DomainNamn.com (en del av axit ab) tillhandahåller tjänster avseende primärt registrering av domännamn och webhotell.

Registrering av domännamn
DomainNamn.com registrerar domännamn, hos den enhet som håller aktuellt register, under förutsättning att det beställda domännamnet finns ledigt att registrera. För detta betalar beställaren en avgift till DomainNamn.com i enlighet med vid varje tillfälle gällande prislista.

DomainNamn.com åtar sig inga förpliktelser gentemot registerhållande enhet för beställarens räkning.

Beställaren svarar för att beställningen inte strider mot gällande regler för registrering under respektive domän samt att de namn som skall registreras inte inkräktar på tredje parts immateriella rättigheter, exempelvis i form av registrerad eller inarbetad varumärkesrättighet.

DomainNamn.com förbehåller sig rätten att neka att utföra enskild domännamnsregistrering.

För parkerade namn lägger DomainNamn.com ut en generell sida som talar om att namnet är registrerat men ännu ej i bruk. På denna generella sida kan det ligga även en länk till och reklam för DomainNamn.com. (Där kan även förekomma annan reklam från tid till annan).

För alla domännamn registrerade via DomainNamn.com är DomainNamn.com administrativ, teknisk och faktureringskontakt i den mån detta är möjligt hos respektive registrar. För alla domännamn som använder namnservrar tillhandahållna av DomainNamn.com måste minimum den tekniska kontakten vara DomainNamn.com.

Webhotelltjänster
Konton på de olika servrarna måste följa den vid varje tillfälle gällande policy.

Genom att beställa webhotelltjänst accepterar betällaren denna policy.

Beställare
Beställaren garanterar att de uppgifter beställaren anger (namn, adress, telefonnummer etc) är korrekta.
Alla beställningar är bindande.

Returrätt
Då stor del av arbetet genomförs i samband med beställningen, kan vi ej tillämpa någon returrätt/ångerrätt efter att beställning är lagd.

Fakturering och betalning
Fakturering görs i de flesta fall i samband med bekräftelse.
Fakturan skickas som bilaga till bekräftelsemailet. Betalningsvillkor är 10 dagar från bekräftelse.

Betalas inte fakturorna i rätt tid, debiteras dröjsmålsränta enligt lag, samt påminnelseavgift om 120:- per påminnelse.

Skulle betalning utebli, stängs beställd tjänst av tills dess full betalning erhållits. Sådan avstängning innebär ingen nedsättning av fordrans storlek.

Rätten till beställda namn och webhotell övergår till kunden först i och med att fakturan från DomainNamn.com betalats.

Om faktura avseende domännamn ej betalats inom 1 månad, kan DomainNamn.com välja att sälja rätten till namnet till annan köpare om så är möjligt. Vederlag vid sådan försäljning tillfaller helt DomainNamn.com.

Uppsägning
Registrerade domännamn kan - av kunden - sägas upp när som helst. Återbetalning görs dock ej av någon del av beloppet, ej heller ger uppsägning innan faktura betalats, rätt att utebli med sådan betalning.

Webhotell tecknas årsvis, och kan sägas upp inför varje nytt år.

DomainNamn.com kan säga upp webhotelltjänst i enlighet med vid varje tillfälle gällande policy.

Garantier, Skyldigheter, Skada
DomainNamn.com är under inga som helt omständigheter skyldig att ersätta kund eller tredjeman för indirekta skador som uppstått vid användande av DomainNamn.com's tjänster.

Kunden garanterar att de håller DomainNamn.com fria från allt ansvar om kunden eller kundens användare på något sätt gör intrång i annans rätt eller bryter mot någon svensk eller annan tillämplig lagstiftning.

Kunden har under inga omständigheter rätt till ersättning som är större än vad kunden erlagt till DomainNamn.com

Sekretess
DomainNamn.com garanterar ej att material som skickas via eller lagras på de servrar vi håller tillgängliga, är 100% skyddade. Internet generellt liksom  de tjänster som DomainNamn.com tillhandahåller skall inte anses som fullständigt säkra, och eventuella skador orsakade av att information kommit annan till del kan inte lastas DomainNamn.com.


 

 

 


Från 1 juli 2007 heter vi odibo och du hittar oss numera på www.odibo.se

Alla nya och gamla kunder är varmt välkomna till våra nya sidor.

Du som är kund hos DomainNamn, kan logga in på odibo.se med ett nytt lösenord som du hämtar via odibos inloggningssida.


webbhotell, domännamn och tillhörande tjänster sedan 1997